REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „500" DLA KLIENTÓW EXTRADOM

I. Słowniczek użytych pojęć
1.
Organizator / EXTRADOM: Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Extradom Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (50515) przy ul. Mikołowskiej 84, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143980, NIP: 8951718333.
2.
Opiekun Akcji Promocyjnej: Dom Kredytowy NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (00517), ul. Marszałkowska 76, o kapitale akcyjnym wynoszącym 500.000,00 zł (opłacony w całości), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547 (dalej także: DK NOTUS).
3.
Uczestnik: Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest Klient Organizatora, który spełnił warunki przystąpienia do Akcji Promocyjnej, opisane w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).
II. Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej organizowanej przez Organizatora oraz Opiekuna.
2.
Niniejsza Akcja, ani żaden z jej elementów nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3.
Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i przez uczestnictwo w Akcji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie nawiązuje się żaden stosunek prawny o charakterze zarobkowym, co oznacza, że roszczenia nagrodzonych w Akcji mogą obejmować wyłącznie wydanie im nagród w formie przewidzianej przez Organizatora bez możliwości ich wymiany.
4.
Akcja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2016. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, obywateli i mieszkańców Polski.
5.
Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
6.
Przystąpienie do Akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
7.
Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Akcji Promocyjnej.
8.
W Akcji można wziąć udział tylko raz.
III. Warunki przystąpienia do Akcji Promocyjnej
1.
Uczestnikami niniejszej Akcji Promocyjnej mogą być osoby, które poza pkt. II ppkt. 4 Regulaminu spełniają następujące warunki:
  • zaakceptowały niniejszy regulamin,
  • podały prawdziwe dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania oraz adres email i numeru telefonu, zaś przed przekazaniem nagrody przez Organizatora, dodatkowo numer NIP,
  • kontakt z DK NOTUS nawiązały wyłącznie za pośrednictwem EXTRADOM,
  • kontaktowały się z DK NOTUS i nie były zarejestrowane w bazie CRM DK NOTUS pod innym źródłem/pośrednikiem niż EXTRADOM, chyba, że nie posiadają już statusu klienta innego pośrednika,
  • złożą za pośrednictwem DK NOTUS wniosek o kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, kredyt refinansowy lub pożyczkę hipoteczną, podpiszą umowę o kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, kredyt refinansowy lub pożyczkę hipoteczną na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 zł za pośrednictwem DK NOTUS w okresie trwania Akcji Promocyjnej,
  • kredyt lub pożyczka zaciągnięty na podstawie ww. umowy zostanie wypłacony.
2.
W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału osoby, które:
  • nawiązały kontakt z DK NOTUS bez pośrednictwa EXTRADOM
  • skontaktowały się z DK NOTUS lub zostały zarejestrowane w bazie CRM DK NOTUS pod innym źródłem/pośrednikiem niż EXTRADOM i posiadają status klienta innego pośrednika.
  • będący pracownikami Organizatora, Opiekuna oraz innych podmiotów współpracujących przy organizowaniu Akcji Promocyjnej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.
Opiekun Akcji udzieli informacji dotyczących statusu Uczestnika wyłącznie po uzyskaniu od niego pisemnej zgody.
4.
Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestników Akcji na dowolnym etapie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub w przypadku umyślnego postępowania mającego wpływ na wyniki Akcji, a stanowiącego naruszenie dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z rejestracją transakcji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
IV. Zasady Akcji Promocyjnej
1.
Uczestnik Akcji Promocyjnej spełniający warunki określone Regulaminem otrzyma premię pieniężną w wysokości 500 zł. Celem realizacji wypłaty Uczestnik zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu złożyć w siedzibie Organizatora regulaminu dowód wypłaty pierwszej transzy kredytu.
2.
Wypłata premii pieniężnej nastąpi poprzez stosowny przelew na konto Uczestnika.
V. Ochrona danych osobowych
1.
Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
2.
Organizator Akcji informuje Uczestników Akcji, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Akcji zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach, konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Akcji.
3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej Akcji, spowoduje to wykluczenie go z Akcji i uniemożliwi wydanie nagrody.
4.
Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, jak również brak zgody na ich przetwarzanie powoduje wykluczenie z udziału w Akcji.
VI. Reklamacje
1.
Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Akcji, jednak nie później niż 30 dni od dnia przyznania prawa do rabatu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.
Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
4.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
5.
Nagrodzony w Akcji nie może skutecznie domagać się od Organizatora Akcji wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty przyznania nagrody, a nagrodzony nie przesłał niezbędnych informacji lub nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Akcji. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora
VII. Postanowienia końcowe
1.
Pełna treść Regulaminu Akcji dostępna jest na stronie internetowej www.extradom.pl
2.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień. Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, podając informacje o zmianach na stronie www.extradom.pl, w tym rodzaju nagród przyznawanych w Akcji, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Akcji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Akcji z czasu jej trwania lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
5.
Organizator, dokłada wszelkich starań, by obsługa uczestników Akcji była sprawna i wykonana z najwyższą starannością, zastrzega wszakże, że nie ma wpływu na prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji.
6.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu.